ajaxloader

Morchellaceae · briedžiukiniai

https://en.wikipedia.org/wiki/Morchellaceae Division: Ascomycota (Aukšliagrybūnai) Class: Ascomycetes (Aukšliagrybiai) Order: Pezizales (Ausūniečiai)