ajaxloader

Pyronemataceae · pironeminiai

https://en.wikipedia.org/wiki/Pyronemataceae

Division: Ascomycota (Aukšliagrybūnai) Class: Pezizomycetes Order: Pezizales (Ausūniečiai)