ajaxloader

Euphorbia cyparissias · siauralapė karpažolė

EN · cypress spurge DE · Zypressen-Wolfsmilch LT · siauralapė karpažolė LV · ciprešu dievkrēsliņš PL · wilczomlecz sosnka

en.wikipedia.org/wiki/Euphorbia_cyparissias Toxic and the milky sap is a skin irritant.